சூழலியலின் தத்துவம்

ஃபெலிக்ஸ் கடாரியின் ‘தி த்ரீ எகாலஜீஸ்’ நூலை முன்வைத்து 1 சூழலியல் என்பது வெறும் ‘இயற்கைப் பொருட்களின் தொகுப்பு’ மட்டும்மல்ல; அது சமூகம், உடல், உள்ளம் ஆகிய மூன்றின் இணைவு. இவை ஒன்றோடொன்றுப் பிரிக்கமுடியாத வகையில் இணைந்து ‘சுற்றுச்சூழல்’ ஆகிறது. உணர்திறன்மிக்க உயிர்க்கோளத்தைக் கொண்டிருக்கும் பிரம்மாண்டச் சூழலியல் அமைப்பு, தற்போதைய நிலைக்குப் பரிணமிக்க சுமார் 450 கோடி ஆண்டுகள் எடுத்துக்கொண்டது. ஓருயிரி தொடங்கி பேருயிரினங்கள்வரை இங்கு உயிர்வாழ்வை மேற்கொண்டிருக்கின்றன. புவியின் சுற்றுச்சூழல் என்பது இத்தகைய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த …